Zapytanie ofertowe nr CDW/1/2017

Lublin, dnia  25.07.2017r. 

Protokół z wyboru ofert 

Wykaz załączników:

 1. Protokół z wyboru ofert [pobierz]
 2. Protokół z wyboru ofert – formularz LAWP [pobierz]

W dniu 25.07.2015r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2017 dotyczące realizacji przedmiotu zapytania ofertowego nr CDW/1/2017  (główny kod CPV 33100000).

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na firmowej stronie internetowej opticon-cdw.pl (numer ogłoszenia CDW/1/2017) oraz rozesłane do potencjalnych wykonawców pocztą e-mail.

 

Na zapytanie ofertowe odpowiedziały:

 

DOKUMENTY ZŁOŻONE W TERMINIE

1.

Nazwa OPTOMETRIA.PL s.c. Emilia Szewc, Radosław Szewc
Adres siedziby ul. Tęczowa 11, 56-120 Brzeg Dolny
Data sporządzenia 21.07.2017
Data wpływu do Zamawiającego 24.07.2017
OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WARUNEK OCENA UWAGI
1.a Potwierdzenie zaoferowania wskazanych w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 minimalnych parametrów urządzeń i sprzętów medycznych, zestawów komputerowych oraz oprogramowania specjalistycznego. Tak Oferta złożona na:

Cz. 1 Terapia widzenia (9.1.1.)

1.b Zapewnienie minimalnego okresu gwarancyjnego wskazanego w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
1.c Zapewnienie czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe wskazane w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
2. Nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (rozdział 2 pkt. 8 zapytania ofertowego) Tak
3. Kompletność oferty i poprawność formalna Tak
DECYZJA OFERTA PODLEGA OCENIE

 

 

Nazwa Poland Optical Sp. z o.o.
Adres siedziby ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn
Data sporządzenia 21.07.2017
Data wpływu do Zamawiającego 24.07.2017
OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WARUNEK OCENA UWAGI
1.a Potwierdzenie zaoferowania wskazanych w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 minimalnych parametrów urządzeń i sprzętów medycznych, zestawów komputerowych oraz oprogramowania specjalistycznego. Tak Oferta złożona na:

Cz.5 Diagnostyka okulistyczna (9.1.5.)

Cz.7 Optyka (9.1.7)

1.b Zapewnienie minimalnego okresu gwarancyjnego wskazanego w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
1.c Zapewnienie czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe wskazane w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
2. Nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (rozdział 2 pkt. 8 zapytania ofertowego) Tak
3. Kompletność oferty i poprawność formalna Tak
DECYZJA OFERTA PODLEGA OCENIE

 

 

3.

Nazwa HOYA Lens Poland Sp. z o.o.
Adres siedziby ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno
Data sporządzenia 24.07.2017
Data wpływu do Zamawiającego 24.07.2017
OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WARUNEK OCENA UWAGI
1.a Potwierdzenie zaoferowania wskazanych w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 minimalnych parametrów urządzeń i sprzętów medycznych, zestawów komputerowych oraz oprogramowania specjalistycznego. Tak Oferta złożona na:

Cz. 7 Optyka (9.1.7)

1.b Zapewnienie minimalnego okresu gwarancyjnego wskazanego w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
1.c Zapewnienie czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe wskazane w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
2. Nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (rozdział 2 pkt. 8 zapytania ofertowego) Tak
3. Kompletność oferty i poprawność formalna Tak
DECYZJA OFERTA PODLEGA OCENIE

 

 

4.

Nazwa OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
Adres siedziby ul. Żabia 42, 42- 400 Zawiercie
Data sporządzenia 24.07.2017
Data wpływu do Zamawiającego 24.07.2017
OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WARUNEK OCENA UWAGI
1.a Potwierdzenie zaoferowania wskazanych w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 minimalnych parametrów urządzeń i sprzętów medycznych, zestawów komputerowych oraz oprogramowania specjalistycznego. Tak Oferta złożona na:

Cz. 4 Refrakcja (9.1.4.)

Cz. 6 Diagnostyka specjalistyczna (9.1.6)

Cz. 7 Optyka (9.1.7)

1.b Zapewnienie minimalnego okresu gwarancyjnego wskazanego w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
1.c Zapewnienie czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe wskazane w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
2. Nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (rozdział 2 pkt. 8 zapytania ofertowego) Tak
3. Kompletność oferty i poprawność formalna Tak
DECYZJA OFERTA PODLEGA OCENIE

 

 

5.

Nazwa PLATKOM tele-informatyka
Adres siedziby ul. Konopnickiej 1, 08-400 Garwolin
Data sporządzenia b/d
Data wpływu do Zamawiającego 24.07.2017
OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WARUNEK OCENA UWAGI
1.a Potwierdzenie zaoferowania wskazanych w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 minimalnych parametrów urządzeń i sprzętów medycznych, zestawów komputerowych oraz oprogramowania specjalistycznego. Tak Oferta złożona na:

Cz. 8 Sprzęt komputerowy (9.1.8)

1.b Zapewnienie minimalnego okresu gwarancyjnego wskazanego w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
1.c Zapewnienie czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe wskazane w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 Tak
2. Nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (rozdział 2 pkt. 8 zapytania ofertowego) Tak
3. Kompletność oferty i poprawność formalna NIE Brak podpisu na formularzu ofertowym osoby reprezentującej wykonawcę.
DECYZJA OFERTA NIE PODLEGA OCENIE
 • DOKUMENTY ZŁOŻONE PO TERMINIE
Nazwa
Adres siedziby
Data sporządzenia
Data wpływu do Zamawiającego
DECYZJA OFERTA NIE ROZPATRYWANA

Inne podmioty nie odpowiedziały na zapytanie ofertowe poprzez złożenie oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, została dokonana na podstawie załączonych dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

 

OCENA OFERT

 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować wagą dla każdego z ocenianego kryterium, tj. kryterium: cena – 70% , kryterium: gwarancja – 20%, oraz kryterium: czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – 10%

 

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena oferty,

C0 – cena zaoferowana w badanej ofercie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.

Parametr ceny porównywany będzie dla ofert z danej części zapytania ofertowego.

 

 1. Opis sposobu obliczania kryterium gwarancja.

Punkty przyznawane za kryterium gwarancja będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 20

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – ilość miesięcy gwarancji badanej oferty,

Dmax – najdłuższy okres udzielonej gwarancji

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gwarancja wynosi 20.

Parametr gwarancji porównywany będzie dla ofert z danej części zapytania ofertowego.

 

 1. Opis sposobu obliczania kryterium czas reakcji na zgłoszenie serwisowe

Punkty przyznawane za kryterium czas reakcji na zgłoszenie serwisowe będą liczone wg następującego wzoru:

 

E = (Emin : E0)x 10

Gdzie:

E – liczba punktów przyznana danej ofercie

Emin – najkrótszy czas reakcji w pełnych godzinach

E0  – czas reakcji w badanej ofercie

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium czas reakcji serwisowej wynosi 10.

Parametr czasu reakcji serwisowej porównywany będzie dla ofert z danej części zapytania ofertowego.

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów 1 + 2 + 3) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 1 Terapia widzenia (9.1.1.)

1.1

Nazwa Oferenta OPTOMETRIA.PL s.c.
Lp. Kryterium   Wartość parametru ocenianego Liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę za kryterium cena
1 Cena (w złotych) 51702,00 70
2 Gwarancja (w miesiącach) 24 20
3 Czas reakcji serwisowej (w godzinach) 24 10
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 100

 

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji zadania Cz. 1 Terapia Widzenia, firmę OPTOMETRIA.PL s.c.  Oferta firmy uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100

 

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 2 Leczenie zeza (9.1.2)

 

W toku postępowania ofertowego, nie wpłynęła żadna oferta na realizację Części 2 Leczenie zeza, w wyniku czego postępowanie cz.2 unieważniono.

 

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 3 Diagnostyka mobilna (9.1.3)

 

W toku postępowania ofertowego, nie wpłynęła żadna oferta na realizację Części 3 Diagnostyka mobilna, w wyniku czego postępowanie cz. 3 unieważniono.

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 4 Refrakcja (9.1.4)

4.1

Nazwa Oferenta OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
Lp. Kryterium   Wartość parametru ocenianego Liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę za kryterium cena
1 Cena (w złotych) 74150,00 70
2 Gwarancja (w miesiącach) 24 20
3 Czas reakcji serwisowej (w godzinach) 48 10
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 100

 

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji zadania Cz. 4 Refrakcja (9.1.4) firmę OPTOPOL Technology Sp. z o.o.  Oferta firmy uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100

 

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 5 Diagnostyka okulistyczna (9.1.5)

 

5.1

Nazwa Oferenta Poland Optical Sp. z o.o.
Lp. Kryterium   Wartość parametru ocenianego Liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę za kryterium cena
1 Cena (w złotych) 95000,00 70
2 Gwarancja (w miesiącach) 24 20
3 Czas reakcji serwisowej (w godzinach) 48 10
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 100

 

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji zadania Cz. 5 Diagnostyka okulistyczna, firmę Poland Optical Sp. z o.o..  Oferta firmy uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100

 

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 6 Diagnostyka Specjalistyczna (9.1.6)

 

6.1

Nazwa Oferenta OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
Lp. Kryterium   Wartość parametru ocenianego Liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę za kryterium cena
1 Cena (w złotych) 143730,00 70
2 Gwarancja (w miesiącach) 24 20
3 Czas reakcji serwisowej (w godzinach) 48 10
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 100

 

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji zadania Cz. 6 Diagnostyka specjalistyczna (9.1.6) firmę OPTOPOL Technology Sp. z o.o.  Oferta firmy uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100

 

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 7 Optyka (9.1.7)

 

 

7.1

Nazwa Oferenta OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
Lp. Kryterium   Wartość parametru ocenianego Liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę za kryterium cena
1 Cena (w złotych) 10300,00 70
2 Gwarancja (w miesiącach) 24 20
3 Czas reakcji serwisowej (w godzinach) 48 5
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 95

 

7.2

Nazwa Oferenta Poland Optical Sp. z o.o.
Lp. Kryterium   Wartość parametru ocenianego Liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę za kryterium cena
1 Cena (w złotych) 15800,00 46
2 Gwarancja (w miesiącach) 24 20
3 Czas reakcji serwisowej (w godzinach) 48 5
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 71

 

7.3

Nazwa Oferenta HOYA Lens Poland Sp. z o.o.
Lp. Kryterium   Wartość parametru ocenianego Liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę za kryterium cena
1 Cena (w złotych) 14725,00 49
2 Gwarancja (w miesiącach) 24 20
3 Czas reakcji serwisowej (w godzinach) 24 10
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW 79

 

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji zadania Cz. 6 Diagnostyka specjalistyczna (9.1.6) firmę OPTOPOL Technology Sp. z o.o.  Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów – 95

 

 

 1. Ocena i wybór oferty częściowej: 8 Sprzęt komputerowy (9.1.8)

 

W toku postępowania ofertowego, nie wpłynęła żadna poprawna formalnie oferta na realizację Części 8 Sprzęt komputerowy, w wyniku czego postępowanie w cz. 8 unieważniono.

 

Załączniki:

 1. Protokół z wyboru ofert
 2. Protokół z wyboru ofert – formularz LAWP

 

 

 

Lublin, 20.07.2017

w zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 z dnia 14.07.2017 dokonano poprawy omyłkowo wpisanych wymaganych parametrów dotyczących:

9.1.2.1 Synoptofor

L.p. 2 Automatyka błysków – było: 10 – 400 /min, po zmianie jest: 10 – 40 /min

Wprowadzone zmiany/poprawki rozszerzają warunki zapytania ofertowego nr CDW/1/2017 wymagane do spełnienia przez potencjalnych dostawców/wykonawców.

W związku z faktem złagodzenia wymaganych parametrów w postępowaniu ofertowym, zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmiany.

 

 

Lublin, 19.07.2017

w poniższym zapytaniu ofertowym nr CDW/1/2017 z dnia 14.07.2017 dokonano poprawy omyłkowo wpisanych wartości parametrów urządzeń medycznych.

Wprowadzone zmiany/poprawki rozszerzają warunki zapytania ofertowego nr CDW/1/2017 wymagane do spełnienia przez potencjalnych dostawców/wykonawców.

Zmiany dotyczą:

Rozdział I

9.1.5.3 Unit okulistyczny

L.p. 4 Elektryczna regulacja wysokości blatu: było: TAK, po zmianie jest: NIE

9.1.6.3 Perymetr

L.p. 7 Czas ekspozycji bodźca regulowany w zakresie: było 0,01 – 9,9 s, po zmianie jest: 0,1 – 9,9 s

L.p. 8 Czas oczekiwania na odpowiedź regulowany w zakresie: było 0,01 – 9,9 s, po zmianie jest: 0,1 – 9,9 s

 

W związku z faktem złagodzenia wymaganych parametrów w postępowaniu ofertowym, zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmiany.

 

Lublin, 14.07.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CDW/1/2017

na dostawę i montaż sprzętów i urządzeń okulistycznych, optycznych oraz rehabilitacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum rehabilitacji i diagnostyki optometryczno – okulistycznej narządu wzroku” w Lublinie. Zamówienie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Rozdział 1

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

1.1. PROOKO Wojciech Krawczyk
1.2. Adres strony internetowej: www.opticon-cdw.pl
1.3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: kontakt@opticon-cdw.pl
1.4. Telefon: 695 378 120

 1. Zapytanie ofertowe oraz oznaczenie postępowania

2.1. Zapytanie ofertowe normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu składania ofert oraz kryteriów i sposobu oceny ofert, w postępowaniu pod nazwą „dostawa i montaż środków trwałych na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum rehabilitacji i diagnostyki optometryczno – okulistycznej narządu wzroku”.

2.2. Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez Wykonawców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: „CDW/1/2017” Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 1. Podstawa prawna postępowania

3.1. Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa, 19 września 2016 r., w szczególności pkt. 6.5.1 i 6.5.2. Wytycznych – Zasada konkurencyjności oraz Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Lublin, 10 lipca 2017 r. – zwane dalej Wytycznymi.

3.2. Postępowanie będzie prowadzone w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych.

3.3. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.

 1. Etapy postępowania

4.1. Postępowanie składa się z następujących etapów:

4.1.1. Upublicznienie zapytania ofertowego na stronie www.opticon-cdw.pl
4.1.2. Pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego,
4.1.3. Składanie ofert,
4.1.4. Badanie i ocena złożonych ofert,
4.1.5. Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania,
4.1.6. Upublicznienie Informacji o udzieleniu zamówienia na stronie www.opticon-cdw.pl

 1. Prawa Zamawiającego

5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych dokumentów, z uwzględnieniem zapisu pkt 3.1 rozdziału 2 zapytania ofertowego.

 1. Koszty udziału w postępowaniu

6.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

6.2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Język postępowania oraz czytelność dokumentów

7.1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski.

7.2. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7.3. Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany techniką nieścieralną. W przypadku gdy dokument będzie nieczytelny Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do jego treści.

 1. Źródła finansowania

8.1. Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014 – 2020 oraz środków własnych.

 1. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

9.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż nowych sprzętów i urządzeń okulistycznych, optycznych oraz rehabilitacyjnych, niezbędnych do świadczenia usług rehabilitacji i diagnostyki narządu wzroku, w gabinetach Podmiotu Medycznego PROOKO Wojciech Krawczyk w Lublinie przy ulicy Chodźki 3.

Zapytanie ofertowe podzielone jest na osiem części w skład których wchodzą:

 

9.1.1. TERAPIA WIDZENIA – Część 1

9.1.1.1. Oprogramowanie komputerowe do Terapii Widzenia – 1 szt. o specyfikacji nie gorszej niż:

L.p. Parametr
(rodzaje dostępnych ćwiczeń i testów)
Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Wergencja Tak
2 Ruchy okrężne oczu Tak
3 Ćwiczenia akomodacji Tak
4 Ruchy śledzące oczu Tak
5 Cheiroskopia Tak
6 Ambliopia Tak
7 Sakady Tak
8 Forie Tak
9 Zakresy fuzji Tak
10 Zdolność akomodacji Tak
11 Test Worth’a Tak
12 Dysparacja fiksacji Tak
13 Anizeikonia Tak
14 Test pamieci wzrokowej Tak

CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania komputerowego

9.1.1.2 Zestaw dedykowanych urządzeń i akcesoriów do Terapii Widzenia – 1 zestaw o parametrach technicznych nie gorszych niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Ekran dotykowy 46” lub wiekszt Tak
2 Komputer: IntelCore i5, Ram 16GB, Dysk 0,5 T karta graficzna NVIDIA GeForce 750Ti lub porównywalny Tak
3 Pilot (ręczny sterownik programu V.T.) Tak
4 Okulary elektroniczne LCD do V.T. Tak

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe,

Kody uzupełniające: CPV 30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe
CPV 30213000-5 Zestaw komputerowy

9.1.1.3 Sznur Brock’a            – 12 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Sznur Brock’a dł 3metry Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.1.4 Stereoskop zwierciadlany  –  2 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Stereoskop zwierciadlany z zestawem kart ćwiczeń Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.1.5 Zestaw antysupresyjny TV Trainer czerwono-zielony  – 2 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Zestaw antysupresyjny TV Trainer, czerwono-zielony, duży, okulary czerwono-zielone Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.1.6 Zestaw antysupresyjny TV Trainer polaryzacyjny  – 2 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Zestaw antysupresyjny TV Trainer, polaryzacyjny, duży, okulary polaryzacyjne Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

9.1.1.7 Fipper akomodacyjny standardowy (różne moce)  – 10 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Zestaw flipperów standardowych (sferycznych) w zakresie mocy 0,25 – 3,00D Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.1.8 Fipper akomodacyjny pryzmatyczny (różne moce)  – 2 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Zestaw flipperów pryzmatycznych o mocach 2 i 4 pD Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.1.9 Tranaglify nastawne – 2szt

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Tranaglify nastawne seria 500 1 szt i seria 600 Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.1.10 Wektogramy nastawne „Serso” – 2szt.,

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Wektogramy nastawne typu „Serso” Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.1.11 Wektogramy nastawne „Bernell” – 2szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Wektogramy nastawne Bernell wraz uchwytem i okularami polaryzacyjnymi Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

9.1.1.12 Okulary polaryzacyjne „Stereo Optical”  – 2 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Okulary polaryzacyjne typu „Stereo Optical” Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

9.1.1.13 Okulary czerwono-zielone „NM” – 6 szt.

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Okulary czerwono-zielone typu „NM” Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

 

9.1.1.14   Oprogramowanie komputerowe do Terapii Widzenia w domu pacjenta – 1 szt. o specyfikacji nie gorszej niż:

L.p. Parametr
(rodzaje dostępnych ćwiczeń i testów)
Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Wergencja Tak
2 Dukcje Tak
3 Akomodacja Tak
4 Ruchy śledzące oczu Tak
5 Sakady Tak

 

9.1.2. LECZENIE ZEZA – Część 2

9.1.2.1 Synoptofor – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Zjawisko Haidingera Tak
2 Automatyka błysków 10 – 40 /min Tak
3 Powidoki Tak
4 Zestaw slajdów 13 pary Tak
5 Zakres regulacji PD 45 – 85 mm Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.3. DIAGNOSTYKA MOBILNA – Część 3

9.1.3.1 Lampa Szczelinowa (biomikroskop) przenośny –  1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Źródło światła: dioda LED Tak
2 Powiększenia: 10x, 16x lub więcej Tak, podać
3 Kompensacja wady wzroku badającego Tak
4 Długość szczeliny: 10 mm lub szersza Tak, podać
5 Rotacja szczeliny:  +/- 60 st poziomo Tak
6 Zakres szerokości szczeliny : 0,5 – 10 mm Tak, podać
7 Waga całkowita: poniżej 1000g Tak, podać
8 Filtry: błękit kobaltowy, bezczerwienny, absorbujący ciepło Tak
9 Zasilanie akumulatorowe: możliwość pracy ciągłej min 2 godz lub dłużej. Tak, podać

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

9.1.3.2 Tonometr przenośny – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

L.p. Parametr Wartości graniczne parametru Opis/uwagi
1 Bezkontaktowy Tak, podać
2 Tryb pomiarowy: automatyczny Tak
3 Zakres pomiarowy: 0 – 60 mmHg Tak
4 Czas pracy /ilość badań podać

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

9.1.3.3 Autorefraktometr przenośny – szt.1 o specyfikacji nie gorszej niż:

L.p Parametr Wartość parametru granicznego Opis/uwagi
1 Zakres pomiarowy sfery:

-16 D do +23 D

Tak
2 Krok pomiarowa sfery: 0,25D Tak
3 Cylinder: od 0D do 12D

(krok pomiarowy: 0,25D)

Tak
4 Oś: od 0° do 180°krok pomiarowy co 1º Tak
5 Minimalna średnica źrenicy: 2,5 mm Tak
6 Automatyczne rozpoznawanie oka – lewe/prawe Podać
7 Komunikacja między jednostką pomiarową a bazą bezprzewodowa Tak, podać
8 Retroiluminacja Tak
9 Szybki pomiar refrakcji: nie więcej niż 0,07sek Tak
10 Funkcja autokorekty osi podczas pomiaru -żyroskop Tak
11 Tryb pomiaru oczu z zaćmą
12 Tryb pomiaru pacjenta leżącego Tak

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

 

9.1.4. REFRAKCJA – Część 4

9.1.4.1 Autorefraktokeratometr  1 szt. o specyfikacji nie gorszej niż:

LP PARAMETR Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 System pomiarowy oparty na czujniku Hartmanna-Shacka wykorzystujący technologię Wavefront tak
2 Minimalna średnica źrenicy: 2,0mm Tak-podać
3 Zakres pomiaru sfery od -30 do + 25 D z krokiem 0,12D; 0,25D lub więcej Tak-podać
4 Zakres pomiaru astygmatyzm +/- 12 D z krokiem 0,12D; 0,25D Tak-podać
5 Zakres pomiaru rozstawu źrenic min 10-85 mm Tak-podać
6 Odległość rogówkowa VD  12/13,5/15 mm Tak-podać
7 Pomiar krzywizny rogówki   5 mm do 13 mm Tak-podać
8 Pomiar mocy rogówki  26 – 67 D Tak-podać
9 Pomiar keratometrii peryferyjnej Tak
10 Możliwość współpracy z programem komputerowym typu „elektroniczną kartą pacjenta” Tak
11 system obrazujący gruczoły maiboma Tak
12 Tryb pomiaru czasu zerwania filmu łzowego TBUT Tak
13 Subiektywny pomiar refrakcji Tak
14 Badanie: wrażliwości na kontrast, wrażliwości na olśnienie, ostrość wzroku do dali i bliży Tak
15 System retroiluminacji oraz  możliwością wykonania  kolorowego zdjęcia badanego oka Tak
16 Podgląd oka w oświetleniu, białym, kobaltowym oraz możliwość nałożenia filtra żółtego Tak
17 Automatyczne naprowadzenie głowicy we wszystkich kierunkach oraz automatyczne wyzwalanie pomiaru Tak
18 Wbudowana drukarka termiczna z gilotyną odcinająca papier po wydruku Nie
19 Podbródek pacjenta sterowany elektrycznie Tak
20 Przesyłanie danych: Wi-Fi Tak
21 Kolorowy, uchylny wyświetlacz LCD/TFT min 7” Tak-podać

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

9.1.4.2 Foropter elektroniczny – 1 szt. o specyfikacji nie gorszej niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Zakres soczewek sferycznych od-29D do+26D Tak
2 Soczewki cylindryczne od 0 do -8,00 Tak
3 Oś cylindra (krok pomiarowy 1/5/) Tak
4 PD od 48 do 80mm Nie
5 PD bliż od 50 do 74 mm Nie
6 Zakres pryzmatów od 0 do 20 Tak
7 Pole widzenia 40 st. Nie
8 Przesyłanie danych Wi-Fi Tak
9 Oddzielna regulacja wysokości soczewek OP i OL nie mniej niż +/- 3mm Tak
10 Czujnik czoła pacjenta Tak
11 Testy Ishihary Tak
12 Test Amslera Tak
13 Uchylno obrotowy wyświetlacz LCD Tak
14 Możliwość współpracy z programem komputerowym typu „elektroniczną kartą pacjenta” Tak

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

 

9.1.4.3 Wyświetlacz optotypów – 1 szt o specyfikacji nie gorszej niż

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Rozmiar ekranu min 24” Tak
2 Polaryzacja i testy spolaryzowane Tak
3 Zmienna odległość pracy w zakresie 1,5 – 6m Tak
4 Komunikacja/sterowanie: bezprzewodowe Tak
5 Testy Ishihary Tak
6 Optotypy w standardzie ETDRS Tak
7 Test Amslera Tak

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

9.1.4.4 Dioptromierz elektroniczny – 1 szt o specyfikacji nie gorszej niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Czujnik Hartmanna Tak, podać
2 Zakres pomiarowy sfera -25D – +25D Tak
3 Zakres pomiarowy cylinder 0 – 10D Tak
4 Zakres pomiarowy osi 0 – 180 co 1 st Tak
5 Zakres pomiarowy pryzmatu 0 – 20 pdtr Tak
6 Pomiar UV Tak
7 Pomiar światła niebieskiego Nie
8 Transmisja danych: Wi-Fi Tak
9 Wyświetlacz uchylny Tak
10 Drukarka Nie
11 Możliwość współpracy z programem komputerowym typu „elektroniczną kartą pacjenta” tak

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

9.1.4.5 Kaseta okulistyczna z oprawą probierczą o parametrach nie gorszych niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Ilość soczewek min. 232 Tak
2 Zakres mocy +/-20D Tak
3 Obręcze soczewek plastikowe Tak
4 Oprawa probiercza na 5 soczewek Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.5. DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA – Część 5

9.1.5.1 Biomikroskop(Lampa-Szczelinowa) Digital – 1szt.o parametrach nie gorszych niż:

L.p Parametr Wymagane wartości graniczne Opis/uwagi
1. Lampa szczelinowa typu Zeiss Tak
2. Powiększenia: 5 wartości powiększeń Tak, podać
3. Rzeczywiste pole widzenia  w zakresie 6-35 mm podać
4. Rozdzielacz optyczny z wbudowaną kamerą CCD i oprogramowaniem archiwizacji zdjęć Tak
5. Regulacja rozstawu źrenic: 48,5 – 80 mm podać
6. Maksymalna długość szczeliny: 14 mm Tak
7. Płynna regulacja długości szczeliny w zakresie: 0 – 14 mm Tak
8. Szerokość szczeliny z płynną regulacją: 2 – 13 mm Tak
9. Skala projekcji szczeliny: 1,16x
10. Średnica plamki: 0,3 / 5,5 / 9 / 14 mm podać
11. Filtry: żółty, błękit kobaltowy, bezczerwienny, absorbujący ciepło Tak
12. Moduł topografii rogówkowej
13. Źródło światła: dioda LED

– regulacja natężenia światła szczeliny ża pomocą pokrętła umieszczonego w podstawie lampy w okolicy joysticka

Tak
14. Dyfuzor i oświetlacz tła Tak
15. Optyka z systemem wielowarstwowych powłok antyrefleksyjnych Tak
16 Możliwość współpracy z programem komputerowym typu „elektroniczną kartą pacjenta” tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

9.1.5.2 Tonometr z Pachymetrią– 1szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
TONOMETR
1. Zakres pomiaru 1-60 mmHg Tak
2. Ustawienia zakresów pomiarowych:

1-40 mmHg, 1-60 mmHg,

Tak
3. Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) Tak
4. Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach (możliwość pracy w trybie manualnym) Tak
5. Funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym) Nie
6. Funkcja AI – automatyczne wykrywanie najlepszej wartości;  funkcja AC – automatyczne dopełnianie badania Nie
7. Odległość robocza: 11 mm
Pachymetria
8. Bezkontaktowy pomiar – pachymetria optyczna Tak
9. Zakres pomiarowy: 150  do 1300μm podać

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

 

9.1.5.3 Unit okulistyczny – 1szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

L.p. Parametr Wymagany parametr graniczny Opis/uwagi
1 Blat na 2 urządzenia diagnostyczne Tak
2 Elektromagnetyczne zamknięcie blatu Tak
3 Elektryczna regulacja wysokosci fotela Tak
4 Elektryczna regulacja wysokości blatu Tak
5 Ramię foroptera Tak
6 Podstawka na rzutnik Tak
7 Okablowanie do L-S Tak
8 Fotel rozkładany Nie
9 Oświetlenie LED Nie

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

9.1.6. DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA – Część 6

9.1.6.1 SOCT – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

L.p. Parametry Wymagane parametry graniczne Opis/uwagi
1 Technologia pracy: spektralne OCT TAK
2 Szybkość skanowania: minimum 26 000 [Askan/sek.] TAK
3 Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm] TAK
4 Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm] TAK
5 Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,4 [mm] TAK
6 Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm]. TAK
7 Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm]. TAK
8 Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3 [mm]. TAK
9 Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25D do + 25D. TAK
10 Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia. TAK
11 Dostępność analiz siatkówki:

mapa grubości siatkówki;

mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki;

mapa deformacji nabłonka barwnikowego;

mapa grubości nabłonka barwnikowego.

TAK
12 Dostępność analiz w kierunku jaskry:

analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego;

ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego;

automatyczna ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego (DDLS);

analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL);

analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych.

TAK
13 Analiza przedniego odcinka oka:

mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki;

pomiar kąta przesączania (automatyczne wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750);

pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie;

automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP).

TAK
14 Możliwość chronologicznego porównania wyników od 2do 6 badań. Nie
15 Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. TAK
16 Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. TAK
17 W zestawie z tomografem musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu,

komputer sterujący tomografem oraz drukarka laserowa, kolorowa.

TAK
18 Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia. TAK
19 Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. TAK

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

 

9.1.6.2  Stojak pod komputer A-I-O do SOCT i Perymetru – 2 szt.

L.p. Parametry Wymagane wartości graniczne Opis/uwagi
1 Stojak komputerowy do komputerów AIO Nie

CPV 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

9.1.6.3  Perymetr – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

L.p Parametr Wartość graniczna parametru Opis/uwagi
1 Liczna punktów testowych : 168 TAK
2 Zakres badanego pełnego pola : 100° (stopni) TAK
3 Wielkość bodźca : III w/g Goldmanna, długość fali 575 nm TAK
4 Jasność bodźca : od 0,03 asb do 1000 asb TAK
5 Rozdzielczość jasności bodźca: maksimum 1dB TAK
6 Oświetlenie tła : 10 asb stabilizowane automatycznie, białe TAK
7 Czas ekspozycji bodźca regulowany w zakresie 0,01 do 9,9 s lub adaptacyjny TAK
8 Czas   oczekiwania na odpowiedź regulowany w zakresie 0,01 do 9,9 s lub adaptacyjny TAK
9 Automatyczny pomiar średnicy źrenicy TAK
10 Elektroniczna regulacja wysokości podbródka TAK
11 Funkcja komunikatów głosowych, które ułatwiają operatorowi oraz pacjentowi pracę z urządzeniem TAK
12 Podgląd  oka kamerą CCD TAK
13 Funkcja auto –diagnostyki TAK
14 Ergonomiczna budowa czaszy, czasza zamknięta TAK
15 Czasza sferyczna wg standardu Goldmann’a, promień 30cm TAK

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

9.1.6.4  Zestaw komputerowy do Perymetru – 1 szt.

L.p. Parametry Wymagane wartości graniczne Opis/uwagi
1 Komputer typu AIO o minimalnych parametrach: procesor Intel® Core™ i3 2,5GHz (lub odpowiednik), 2GB RAM, Port komunikacyjny 1xUSB 2.0, Dysk twardy 300MB wolnego miejsca, Wyświetlacz minimum 1024×768, 24-bitowa głębia koloru, Karta graficzna obsługująca OpenGL, Windows 10 32/64bit tak

CPV 30213000-5 Zestaw komputerowy

9.1.7. OPTYKA -Część 7

9.1.7.1 Skaner opraw – 1szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

L.p. Parametry Wymagane wartości graniczne Opis/uwagi
1 Skanowanie oprawek o wysokich krzywiznach bazowych Tak
2 Skanowanie 3D Tak
3 Funkcja skanowania szablonu, oprawy, demolensu Tak

CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

 

9.1.8. SPRZĘT KOMPUTEROWY – Część 8

9.1.8.1 Zestaw komputerowy stacjonarny – 2szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

L.p. Parametry Wymagane wartości graniczne Opis/uwagi
1 Komputer stacjonarny o minimalnych parametrach: procesor Intel® Core™ i7 2,5GHz (lub odpowiednik), 16GB RAM, Port komunikacyjny 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 Dysk twardy 500MB Karta graficzna obsługująca OpenGL, Niskoszumowy (dB) Windows 10 32/64bit lub wyższy Tak
2 Drukarka kolorowa laserowa Tak
3 Monitor komputerowy min. 22” Tak
4 Klawiatura, mysz – bezprzewodowe Nie

CPV 30213000-5 Zestaw komputerowy
9.1.8.2 Komputer przenośny/laptop – 1 szt. o parametrach technicznych nie gorszych niż:

L.p. Parametry Wymagane wartości graniczne Opis/uwagi
1 procesor Intel® Core™ i7 2,5GHz , 16GB RAM, Port komunikacyjny 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 Dysk twardy 500MB Karta graficzna obsługująca OpenGL, Niskoszumowy (dB) Windows 10 32/64bit lub wyższy Tak

CPV 30213100-5 Komputery przenośne

 

 1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu postępowania

10.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodny z harmonogramem projektu pn. „Utworzenie Centrum rehabilitacji i diagnostyki optometryczno – okulistycznej narządu wzroku” w Lublinie. j. od 01.07.2017 do dnia 30.06.2018 r.  Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów niniejszego zamówienia określa załącznik nr 3 tj.  harmonogram realizacji.

10.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: PROOKO Wojciech Krawczyk Lublin, ul. Chodźki 3

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

11.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11.2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej www.opticon-cdw.pl

11.3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.

11.4. Pytania należy kierować:

11.4.1. w formie pisemnej na adres: PROOKO Wojciech Krawczyk, ul. Chodźki 3, 20-093 Lublin

11.4.2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@opticon-cdw.pl

11.4.3. osoba do kontaktów z Wykonawcami: Wojciech Krawczyk

11.5. Zamawiający jest dostępny w dni robocze, w godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

11.6. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt. 11.5, zostanie uznana za wniesioną tego dnia.

11.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów zapytania ofertowego udzielane Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 1. Zmiana treści zapytania ofertowego

12.1. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.opticon-cdw.pl

12.2. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ofercie.

12.3. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 12.1 powyżej są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

 1. Unieważnienie postępowania

13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:

13.1.1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania,

13.1.2. wystąpił zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Rozdział 2

OFERTY

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

1.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia lub na jego części. Elementy zamówienia oznaczone są cyframi arabskimi w Rozdziale 1, pkt 9 niniejszego zapytania. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na całość zamówienia lub na jego części, oceniana będzie pierwsza ze złożonych ofert. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia.

1.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

1.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie związania oferta będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty.

1.4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem.

1.5. Oferty mogą być dostarczone:

– za pośrednictwem poczty elektroniczne na adres: kontakt@opticon-cdw.pl

– za pośrednictwem poczty/kurierem na adres: ul. Chodźki 3, 20-093 Lublin

– bezpośrednio do siedziby firmy na adres: ul. Chodźki 3, 20-093 Lublin

Złożony pakiet dokumentów ofertowych powinien zawierać wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty:

1.5.1. Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy).

1.5.2.Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

1.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

1.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.

1.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę lub wyznaczonego Pełnomocnika.

1.9. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.

1.10. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania ofertowego.

1.11. Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w formularzu oferty.

1.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: PROOKO Wojciech Krawczyk, ul. Chodźki 3, 20-093 Lublin oraz opisane: „oferta na dostawę i montaż sprzętów i urządzeń okulistycznych, optycznych oraz  rehabilitacyjnych, na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum rehabilitacji i diagnostyki optometryczno – okulistycznej narządu wzroku” w Lublinie.

1.13. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:

 1. Zamawiający akceptuje pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
 2. Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
 3. Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
  • W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

 

 1. Zmiana oraz wycofanie oferty

2.1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.12 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

2.2. Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.12 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie

3.1. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

3.2. Podana w ofercie cena – w zakresie każdej części – ma charakter ryczałtowy i musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

3.3. Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w Formularzu oferty.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

4.1. Oferty winny być złożone osobiście lub za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej pod adresem: PROOKO Wojciech Krawczyk, ul. Chodźki 3, 20-093 Lublin lub przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@opticon-cdw.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.07.2017 r.

4.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

5.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy PROOKO Wojciech Krawczyk, ul. Chodźki 3, 20-093 Lublin, w dniu 25.07.2017 r. o godzinie 9:00

5.2. Otwarcie ofert jest jawne.

5.3. Odczytaniu podlega treść Formularza oferty.

5.4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający wskaże środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu postępowania.

 1. Poprawa założonych ofert

6.1. Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

6.1.1.oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu), 6.1.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

6.1.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po uzyskaniu zgody Wykonawcy na poprawę.

 1. Weryfikacja wiarygodność złożonych ofert

7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 1. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty

8.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

8.1.1.który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 rozdziału 2 zapytania ofertowego,

8.1.2.Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

8.1.2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

8.1.2.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

8.1.2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

8.1.2.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8.2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:

8.2.1. jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6.1.3 powyżej,

8.2.2. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

9.1.    Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (w zakresie każdej z części):

9.1.1. Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 70 %;

9.1.2. Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na cały przedmiot zamówienia – waga kryterium 20%;

9.1.3. Kryterium nr 3: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – waga kryterium 10%, w tym:

9.2.    Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:

9.2.1. Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty
Ilość punktów =      ————————————————        x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie

9.2.1.1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (bez podatku VAT)

9.2.1.2. Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne

9.2.1.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

9.2.2.  Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na cały przedmiot zamówienia – według następującego wzoru:

okres udzielonej gwarancji w ofercie
Ilość punktów =      ————————————————–        x waga kryterium
najdłuższy okres udzielonej gwarancji

9.2.2.1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 5 lat (wskazanie dłuższego niż 5-letniego okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane) licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat Wykonawca uzyska maksymalną liczę punków w zakresie wskazanego kryterium nr 2, z zastrzeżeniem, że dla oceny pozostałych ofert, w zakresie kryterium nr 2 –zgodnie z wzorem opisanym powyżej – Zmawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 5 lat.

9.2.2.2. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

9.2.2.3. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma największą ilość punktów (z zastrzeżeniem pkt. 9.2.2.1.), pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

9.2.2.4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

9.2.3. Kryterium nr 3: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – według następującego wzoru:

najkrótszy czas reakcji wśród złożonych ofert
Ilość punktów =      ————————————————————        x waga kryterium
czas reakcji w badanej ofercie

9.2.3.1. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe musi być podany liczbowo w pełnych godzinach (np. 2h, 4h itp.) i nie może być dłuższy niż 48 godzin.

9.2.3.2. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 48 godzin lub czas reakcji na zgłoszenie serwisowe w niepełnych godzinach oferta podlegać będzie odrzuceniu.

9.2.3.3. Oferta z najkrótszym czasem reakcji na zgłoszenie serwisowe otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

9.2.3.4. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

9.2.4.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %.

9.2.5.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2 + Kryterium nr 3).

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

10.1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia maksymalnie o 2 miesiące w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

 1. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego:

11.1. Załącznik nr 1: Formularz oferty [pobierz]

11.2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań [pobierz]

11.3. Załącznik nr 3: Harmonogram projektu [pobierz]

 

Comments are closed.